Japaneaidd Hwylus: Am gyfnod cyfyngedig am ddim: Cael llyfr coginio

Beth sydd mor arbennig am ddur Damascus Japaneaidd?

Rwyf wrth fy modd yn creu cynnwys am ddim yn llawn awgrymiadau ar gyfer fy darllenwyr, chi. Nid wyf yn derbyn nawdd taledig, fy marn i yw fy marn i, ond os bydd fy argymhellion yn ddefnyddiol a'ch bod yn y pen draw yn prynu rhywbeth yr ydych yn ei hoffi trwy un o fy nghysylltiadau, gallwn ennill comisiwn heb unrhyw gost ychwanegol i chi. Dysgwch fwy

Edrychwch ar ein llyfr coginio newydd

Ryseitiau teulu Bitemybun gyda chynllunydd prydau cyflawn a chanllaw ryseitiau.

Rhowch gynnig arni am ddim gyda Kindle Unlimited:

Darllenwch am ddim

Efallai eich bod wedi gweld cŵl yr olwg Cyllyll Japaneaidd gyda phatrwm gweadog tonnog ar y llafn a meddwl tybed beth yw hwnnw. Wel, dyna ddur Damascus.

Mae gan ddur Damascus batrwm tonnog nodedig sy'n ei wahaniaethu oddi wrth fathau eraill o ddur. Mae caledwch a hyblygrwydd dur Damascus, yn ogystal â gallu'r dur i gadw ymyl miniog, yn golygu bod galw mawr amdano ac yn cael ei ystyried yn eang fel rhai o'r goreuon yn y byd.

Yn y canllaw hwn, byddaf yn esbonio pam mae cyllyll dur Damascus mor boblogaidd ac yn trafod popeth sydd angen i chi ei wybod am y deunydd gofaint llafn Japaneaidd hwn.

Beth sydd mor arbennig am ddur Damascus Japaneaidd?

17 Ryseitiau Hawdd y Gall Unrhyw Un eu Gwneud

Yr holl awgrymiadau y bydd eu hangen arnoch i ddechrau coginio Japaneaidd, am gyfnod cyfyngedig, am ddim fel ein e-bost cyntaf: The Complete Japanese With Ease Cookbook.

Byddwn ond yn defnyddio'ch cyfeiriad e-bost ar gyfer ein cylchlythyr ac yn parchu eich preifatrwydd

Beth yw dur Damascus Japaneaidd?

Efallai eich bod wedi clywed am gogyddion proffesiynol sydd eisiau llafn Damascus yn unig. Byddant fel arfer yn prynu cyllell Japaneaidd ac yn chwilio am gyllell gegin Damascus oherwydd y cadw ymyl da.

Mae dur Damascus Japan ymhlith y gorau yn y byd. Mae llawer o gyllyll cegin modern Japaneaidd yn cael eu gwneud o'r math hwn o ddur.

Mae'r math hwn o ddur yn adnabyddus am ei batrymau unigryw a chymhleth, yn ogystal â'i lefel uchel o gryfder a gwydnwch. Felly, gall y rhan fwyaf o bobl adnabod y patrwm Damascus yn eithaf hawdd.

Mae llawer o gogyddion a selogion cyllyll yn ystyried mai dur Damascus o Japan yw'r opsiwn gorau ar gyfer cyllyll oherwydd y ffactorau hyn.

Un o fy hoff gyllyll gyuto yn cael ei wneud gyda dur Damascus er enghraifft.

Mae'r math hwn o ddur yn adnabyddus am ei batrymau unigryw a chymhleth, yn ogystal â'i lefel uchel o gryfder a gwydnwch.

Mae'r patrymau Damascus hardd yn cael eu creu trwy efail weldio haenau lluosog o ddur gyda'i gilydd ac yna ysgythru yr wyneb i ddatgelu'r patrymau.

Mae lefel uchel o gryfder a gwydnwch diolch i gynnwys carbon uchel y dur. Mae hyn yn gwneud y dur yn hynod o galed, ond hefyd yn fwy brau ac yn agored i naddu.

Fodd bynnag, o dderbyn gofal priodol, gall cyllell ddur Damascus Japan bara am oes.

Gwneir llafnau dur Damascus modern yn aml trwy gymryd dau fath gwahanol o ddur a'u weldio gyda'i gilydd.

Mae hyn yn arwain at ddur â chynnwys carbon uchel, sy'n berffaith ar gyfer cyllyll. Mae'r cynnwys carbon uchel yn gwneud y dur yn hynod o galed, ond hefyd yn fwy brau ac yn agored i naddu.

Er mwyn osgoi hyn, mae'r rhan fwyaf o gyllyll dur Damascus yn cael eu gwneud gyda chraidd dur carbon is meddalach. Mae hyn yn gwneud y gyllell yn fwy hyblyg ac yn llai tebygol o naddu.

Yna caiff y dur Damascus ei weldio'n gefail i'r craidd, gan arwain at gyllell gref a gwydn.

Fe sylwch ar y dur patrwm-weldio sy'n edrych fel bod tonnau ar y dur.

Beth sy'n gwneud dur Damascus mor arbennig?

Mewn dylunio cyllell gegin, yr enghreifftiau mwyaf cyffredin yw llafnau dur di-staen carbon uchel o Japan.

Mae cogyddion cartref, yn ogystal â chogyddion proffesiynol, bob amser yn prynu llinell fodern o gynhyrchion llafn - y trysor cudd a elwir yn Damascus Steel Knife.

Mae'r gyllell Damascus yn cynnig manteision newydd na welwyd erioed yn y gyllell arferol. Mae gan y llafn weldio patrwm hardd hwn orffeniad hynod o gadarn ac mae ganddo hefyd hyblygrwydd rhagorol ar gyfer cadw ymylon.

Yn ogystal, mae ansawdd y dur heb ei ail. Mae'r dur Damascus Japaneaidd gorau wedi'i wneud o gyfuniad o ddur carbon uchel sy'n cael eu weldio gyda'i gilydd.

Mae'r broses hon yn creu dur sydd nid yn unig yn gryf ond sydd hefyd â phatrymau hardd. Mae'r patrymau'n cael eu creu gan y gwahanol fathau o ddur a ddefnyddir yn y broses ffugio.

Yn ogystal â bod yn weledol syfrdanol, mae'r patrymau hyn hefyd yn helpu i wneud y dur yn gryfach.

Mae'r ffordd y mae'r dur wedi'i weldio â gefail yn golygu nad oes unrhyw fannau gwan na ffiniau grawn. Mae hyn yn gwneud y dur yn llai tebygol o dorri neu chwalu dan effaith.

Felly, os ydych chi'n chwilio am ddur cryf a hardd, Damascus Japan yw'r ffordd i fynd!

Beth yw manteision dur Damascus?

Mae llawer o fanteision i ddefnyddio dur Damascus. Mae rhai o'r manteision hyn yn cynnwys:

 • Ei gryfder a gwydnwch
 • Ei batrymau unigryw a chywrain
 • Ei allu i wrthsefyll tymheredd uchel
 • Ei ymwrthedd cyrydiad

Fel y gallwch weld, mae yna ddigon o resymau pam mae dur Damascus yn cael ei ystyried yn un o'r duroedd o ansawdd uchaf yn y byd.

Beth sy'n gosod dur Damascus Japan ar wahân i fathau eraill o ddur?

Ers canrifoedd, mae dur Damascus wedi bod yn adnabyddus am ei batrwm tonnog sy'n edrych fel ffrydiau golau a thywyll o ddŵr ar y dur.

Felly, patrwm Damascus yw'r brif nodwedd ddiffiniol sy'n gosod y dur hwn ar wahân i'r lleill.

Ar wahân i'r ffaith bod dur Damascus yn ddeniadol yn weledol, mae ei galedwch a'i hyblygrwydd yn ei wneud yn ddeunydd y mae galw mawr amdano.

Mae cyllyll dur Damascus yn llawer gwell na rhai haearn.

Pan fyddwch chi'n cymharu dur Damascus â mathau eraill o ddur, gallwch weld ei fod yn dal ymyl yn well ac yn llai tebygol o naddu.

Os cewch gyllell wedi'i gwneud o ddur di-staen sylfaenol, mae'n fwy tebygol o rydu a lliwio.

Ond gyda dur Damascus, rydych chi'n cael cyllell sydd nid yn unig yn brydferth ond hefyd yn wydn. Os byddwch chi'n gofalu amdano, gall eich cyllell ddur Damascus bara am oes.

Sut mae dur Damascus yn cael ei wneud?

Yn y gorffennol, defnyddiwyd hen ddulliau i wneud dur Damascus ond y dyddiau hyn gall technoleg fodern weithio rhyfeddodau i gynhyrchu dur.

Mae sawl cam ynghlwm wrth wneud dur Damascus. Yn gyntaf, caiff y dur ei gynhesu i dymheredd uchel.

Nesaf, caiff ei forthwylio a'i blygu i greu'r nifer o haenau a ddymunir.

Ar ôl cyrraedd y nifer a ddymunir o haenau, caiff y dur ei siapio i'r ffurf a ddymunir.

Yn olaf, caiff ei ysgythru ag asid i ddatgelu'r patrymau.

Sut mae cyllell ddur Damascus yn cael ei gwneud?

Mae'n bur debyg nad ydych chi'n prynu cleddyf dur Damascus a'ch bod mewn gwirionedd yn ystyried cael cyllell gegin Japaneaidd dda.

Gwneir cyllell Damascus gan ddefnyddio'r dur arbennig a weithgynhyrchir trwy blygu'r dur yn ôl lawer o weithiau (hy 16, 32, 64, ac ati)

Os edrychwch yn ofalus ar nifer y llinellau tonnog ar wyneb y llafn cyllell, gallwch chi ddweud faint o haenau sydd ganddo.

Y dyddiau hyn, mae bron yn amhosibl dod o hyd i gyllell ddur Damascus 'gwir' gan fod y broses o'i gwneud yn waith mor llafurus ac anodd.

Ni fyddwch yn dod o hyd i gyllyll gyda channoedd o haenau o ddur wedi'i blygu gan ei fod yn ychwanegu cost ychwanegol gydag ychydig iawn o fudd.

Er ei bod yn amhosibl dod o hyd i gyllell ddur Damascus 'gwir', gallwch chi ddod o hyd i rai eithaf da o hyd sydd â thua 16 neu 32 haen o ddur wedi'i blygu.

Po fwyaf o haenau sydd yna, y gorau yw'r ansawdd (a'r mwyaf prisio fydd hi).

Pa fath o ddur sydd orau ar gyfer Damascus?

Mae meithrin llafnau Damascus yn gofyn am swm gwahanol o ddur yn dibynnu ar y defnydd a fwriedir o'r llafn.

Mae dau fath o ddur a ddefnyddir i wneud dur Damascus; dur carbon uchel a dur carbon isel. Defnyddir y dur carbon uchel fel yr haen sylfaen, tra bod y dur carbon isel yn cael ei ddefnyddio ar gyfer yr haen uchaf.

Mae'r dur carbon uchel yn cael ei gynhesu i dymheredd uchel iawn, yna ei oeri yn gyflym iawn. Mae hyn yn creu haen allanol galed.

Yna caiff y dur carbon isel ei gynhesu i dymheredd is a'i oeri'n arafach. Mae hyn yn creu haen fewnol fwy meddal.

Yna mae'r ddau fath o ddur yn cael eu weldio â gefail gyda'i gilydd. Mae hyn yn golygu eu bod yn cael eu morthwylio gyda'i gilydd tra maent yn boeth.

Unwaith y byddant yn oer, yna caiff y dur ei ysgythru. Ysgythriad yw sut mae dur Damascus yn cael ei batrymau unigryw.

Mae llafnau wedi'u gwneud o ddur carbon uchel yn adnabyddus am eu gallu i wrthsefyll cyrydiad a miniogrwydd, yn y drefn honno.

Enghreifftiau o fathau o ddur a ddefnyddir i wneud cyllyll dur Damascus:

Sawl haen sydd mewn dur Damascus?

Gall nifer yr haenau mewn dur Damascus amrywio, ond yn nodweddiadol, mae rhwng 16 a 100.

Ond os edrychwch ar y rhan fwyaf o gyllyll sydd ar werth, maent yn eu hysbysebu fel rhai sydd â 67 neu fwy o haenau o ddur.

Fodd bynnag, dywed gofaint llafn arbenigol fod y llafnau gorau wedi'u gwneud o unrhyw le rhwng 300 a 500 o haenau.

Bydd unrhyw haenau mwy yn ormod.

Fodd bynnag, nid oes unrhyw reolau gwirioneddol ac nid oes nifer penodol o haenau y dylai fod gan ddur Damascus.

Bydd nifer yr haenau yn dibynnu ar y cynnyrch terfynol a ddymunir. Er enghraifft, mae gan rai duroedd Damascus dros 250 o haenau.

O ran cyllyll, mae llinellau tonnog ar gyllyll yn nodi trwch haen. Ymddengys mai 16, 32, a 64 yw'r nifer mwyaf cyffredin o haenau dur Damascus.

Sawl gwaith mae dur Damascus wedi'i blygu?

Gall y broses o blygu dur Damascus amrywio, ond yn nodweddiadol, mae'r dur yn cael ei blygu yn unrhyw le o 10 i 32 gwaith. Mae hyn yn arwain at llafn cryf a gwydn iawn sydd â phatrwm hardd ac unigryw.

Un o'r pethau sy'n gwneud dur Damascus mor arbennig yw'r ffaith ei fod yn dal i gael ei wneud gan ddefnyddio dulliau traddodiadol. Mewn gwirionedd, nid yw'r broses o wneud dur Damascus wedi newid llawer ers canrifoedd.

Dyma un o'r rhesymau pam mae dur Damascus yn cael ei werthfawrogi cymaint gan gasglwyr a selogion cyllyll.

A oes gan bob dur Damascus batrymau?

Oes, mae gan bob dur Damascus batrymau. Ni fydd gan Damascus ffug batrymau.

Mae'r patrymau'n cael eu creu gan asid yn ysgythru'r dur. Mae'r broses hon yn datgelu'r gwahanol haenau o ddur a ddefnyddiwyd i greu Damascus.

Pam fod y patrymau mor bwysig?

Mae'r patrymau yn ychwanegu at harddwch y dur ac yn gwneud pob darn yn unigryw. Maent hefyd yn helpu i guddio unrhyw briwiau neu grafiadau a all ddigwydd dros amser.

Gall y patrymau ar gyllell ddur Damascus fod yn gymhleth a manwl iawn.

Yn aml fe welwch gyllyll dur Damascus gyda phatrymau sy'n debyg i grawn pren, dail, neu hyd yn oed croen nadroedd.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng diferyn glaw ac ysgol Damascus?

Mae gan Raindrop Damascus batrwm ar hap o gylchoedd sy'n debyg i ddiferion glaw.

Ysgol Mae gan Damascus batrwm llinellol sy'n edrych fel ysgol.

A yw dur Damascus yn gryf?

Ydy, mae dur Damascus yn gryf iawn. Mae'n cael ei gryfder o'r cynnwys carbon uchel yn y dur. Po fwyaf o garbon, y cryfaf yw'r dur.

Mae hyn yn gwneud dur Damascus yn ddelfrydol ar gyfer cyllyll ac offer eraill y mae angen iddynt allu gwrthsefyll llawer o draul.

Mae'n well gan lawer o gogyddion sy'n gweithio mewn bwytai prysur ddefnyddio cyllyll dur Damascus oherwydd eu bod yn dal eu hymyl yn dda ac yn llai tebygol o dorri dan bwysau.

Yn dibynnu ar eich dewis dur Damascus, mae ei gryfder a'i wydnwch yn wahanol iawn o un math i'r llall.

Ar gyfer cyllyll Damascus o ansawdd, mae'r caledwch yn 60 ar raddfa Rockwell, sy'n eithaf uchel. Mewn llafn taro Damask pen isel, gall yr HRC gael rhywbeth yn y '30au i'r '50au.

Er mai Damascus Steel yw'r dur mwyaf cadarn sydd ar gael i'r farchnad, mae'n ddibynadwy ac yn gyflawn. Maent yn unigryw gan eu bod yn defnyddio dur fel eu deunydd.

Mae cyfuniad o aloion dur yn creu llafn cadarn a gwydn.

Beth yw hanes dur Damascus Japan?

Mae hanes dur Damascus yn dipyn o ddirgelwch. Credir ei fod wedi tarddu o'r Dwyrain Canol ac fe'i defnyddiwyd i wneud cleddyfau ac arfau eraill.

Mae'r dur yn cael ei enw o ddinas Damascus, Syria, lle cafodd ei ddefnyddio gyntaf.

Felly o'r blaen, gallwn siarad am sut y datblygodd y Siapan dur Damascus, mae angen inni drafod ei hanes Dwyrain Canol.

I ddechrau, roedd dur Damascus yn dechneg ffugio anghofrestredig a ddefnyddiwyd gan weithgynhyrchwyr llafnau'r Dwyrain Agos a'r Dwyrain Canol yn yr hyn sydd bellach yn brifddinas Syria.

Er gwaethaf peth tystiolaeth i'r gwrthwyneb, mae'r cyfeiriadau cyntaf at ddur Damascus yn dyddio o rhwng 300 a 500 OC Fodd bynnag, ar y pryd defnyddid y dur hwn yn bennaf i wneud cleddyfau ar gyfer brwydr, nid cyllyll a ffyrc.

Yn ystod y Croesgadau yn yr 11eg ganrif, gwelodd y Croesgadwyr miniogrwydd chwedlonol dur Damascus ar waith gan y rhyfelwyr Arabaidd. Dyma sut y cafodd Gorllewin Ewrop ei flas cyntaf ar ddur Damascus.

Mae gwastadedd llafn dur Damascus wedi'i nodi gan amrywiaeth o batrymau chwyrlïo.

Credir mai blociau o ddur wootz a gloddiwyd yn India a Sri Lanka oedd yr ysbrydoliaeth wreiddiol ar gyfer y dyluniadau cymhleth.

I wneud cyllyll Damascus, cymysgwyd ingotau dur wootz ag amrywiol “amhureddau” fel twngsten a fanadium yn ystod y broses fwyndoddi Indiaidd draddodiadol ac yna eu haenu sawl gwaith.

Am ganrifoedd, roedd yr Arabiaid yn gallu mewnforio ingotau wootz yn llwyddiannus. Oherwydd newidiadau mewn ffiniau a'r dinistr a achoswyd gan ryfeloedd yn ogystal â disbyddu cronfeydd wrth gefn wootz, ni ddefnyddiwyd yr aloi metel heb ei ail hwn mwyach.

Yn anffodus, erbyn canol y 18fed ganrif, roedd y llafnau a'r dulliau a ddefnyddiwyd i wneud dur Damascus traddodiadol wedi diflannu.

Dur Damascus yn Japan

Daeth y llafnau dur Damascus cyntaf i Japan gan y cleddyf Kunitoshi o dalaith Sagami ym 1334.

Dysgodd y dechneg ar gyfer gwneud y math hwn o ddur gan gof cleddyf Arabaidd sy'n byw yn Tsieina.

Mae myfyriwr Kunitoshi, Kanemitsu, yn cael y clod am berffeithio'r broses o greu dur Damascus Japaneaidd.

Cyfunodd ddulliau traddodiadol o wneud cleddyfau Japaneaidd â'r dechneg newydd ar gyfer gwneud dur Damascus, a arweiniodd at lafn cryfach a harddach.

Roedd llafnau Kanemitsu mor werthfawr fel eu bod yn cael eu cyflwyno fel anrhegion i'r shogun a swyddogion uchel eu statws.

Cadwyd y broses o wneud dur Damascus yn gyfrinach am ganrifoedd ac fe'i trosglwyddwyd o'r cleddyf i'r prentis.

O ganlyniad, ychydig iawn o gofaint cleddyf o Japan oedd yn gallu gwneud llafnau dur Damascus.

Datgelwyd y broses o wneud dur Damascus i'r byd o'r diwedd yn y 18fed ganrif gan gof cleddyf o Japan o'r enw Nobuhisa Sagawa.

Sagawa oedd y cyntaf i ysgrifennu’r camau ar gyfer gwneud dur Damascus, a gwnaeth hynny mewn llyfr o’r enw “The Secret of Making Swords.”

Mae'r broses yn cynnwys haenu gwahanol fathau o ddur ac yna eu weldio gyda'i gilydd.

Mae hyn yn creu llafn gyda phatrymau unigryw a chryfder heb ei ail.

Ble mae dur Damascus yn cael ei wneud yn Japan?

Yn sicr, rydych chi'n gwybod bod llafnau dur Damascus hynafol wedi'u gwneud gyntaf yn y Dwyrain Canol, Ewrop a Japan ond a ydych chi'n gwybod ble maen nhw wedi'u gwneud heddiw?

Y dyddiau hyn, mae'r rhan fwyaf o ddur Damascus y byd yn cael ei wneud yn Japan.

Mae yna ychydig o resymau am hyn.

 • Yn gyntaf, mae ansawdd dur Japan yn rhai o'r goreuon yn y byd.
 • Yn ail, mae gan gofaint cleddyf o Japan ganrifoedd o brofiad yn perffeithio'r grefft o wneud llafnau dur Damascus.
 • Ac yn olaf, mae'r broses ar gyfer gwneud dur Damascus yn gyfrinach a warchodir yn ofalus.

O ganlyniad, ychydig iawn o bobl y tu allan i Japan sy'n gwybod sut i wneud y math hwn o ddur.

Os ydych chi'n chwilio am gyllell ddur Damascus o ansawdd uchel, yna dylech chwilio am un sydd wedi'i gwneud yn Japan.

Mae'r cyllyll hardd hyn yn cael eu gwneud yn Sakai, sy'n ddinas sydd wedi'i lleoli yn Osaka Prefecture.

Mae'r ddinas hon wedi bod yn gartref i gof cleddyfau Japaneaidd ers canrifoedd ac mae'n dal i gael ei hystyried fel y lle gorau yn y byd ar gyfer gwneud cyllyll dur Damascus.

Maent yn cynhyrchu llawer o fathau o ddur yn y rhanbarth hwn.

Mae Sakai hefyd yn gartref i rai o y gwneuthurwyr cyllyll enwocaf yn Japan, megis Masamoto, Hattori, a Shigematsu.

O ran dewis cyllell ddur Damascus, ni allwch fynd o'i le mewn gwirionedd ag un sydd wedi'i gwneud yn Sakai, Japan.

Mae gan y ddinas hon hanes hir o gynhyrchu rhai o'r cyllyll gorau yn y byd.

Sut i ofalu am a chynnal a chadw cyllyll dur Damascus

Nawr eich bod chi'n gwybod ychydig mwy am ddur Damascus, efallai eich bod chi'n pendroni sut i ofalu orau am eich cyllyll dur Damascus.

Dyma ychydig o awgrymiadau:

 • Ceisiwch osgoi rhoi eich cyllyll yn y peiriant golchi llestri, oherwydd gall hyn niweidio'r llafn.
 • Golchwch eich cyllyll â llaw â dŵr cynnes a sebon ysgafn, yna sychwch nhw ar unwaith.
 • Storiwch eich cyllyll mewn lle oer, sych (mae stand cyllell yn opsiwn da).
 • Defnyddiwch fwrdd torri wedi'i wneud o bren neu bambŵ wrth dorri gyda'ch cyllell ddur Damascus, gan y bydd hyn yn helpu i osgoi niweidio'r llafn.

Ystyriwch hefyd cael gwain cyllell draddodiadol, neu saya, i amddiffyn ymyl miniog eich cyllell ddur Damascus.

Gyda gofal priodol, bydd eich cyllyll dur Damascus yn para am flynyddoedd lawer i ddod.

Pam mae dur Damascus yn rhydu?

Gall dur Damascus rydu fel unrhyw fath arall o ddur. Y prif reswm ei fod yn rhydu yw ei fod yn cynnwys haearn.

Pan fydd haearn yn agored i ocsigen a lleithder, bydd yn dechrau rhydu. Mae yna ffyrdd o atal rhydu, fel defnyddio cot glir neu gadw'r gyllell yn olewog.

Oes rhaid i chi olewu dur Damascus?

Ydy, mae'n bwysig olew llafn dur Damascus i'w gadw rhag rhydu.

Bydd pa mor aml y bydd angen i chi ei olew yn dibynnu ar ba mor aml y byddwch chi'n defnyddio'r gyllell a pha fath o amgylchedd y mae ynddo.

Os ydych chi'n defnyddio'ch cyllell yn aml neu os yw'n agored i leithder yn aml, bydd angen i chi ei olew yn amlach.

Gallwch brynu olew dur Damascus arbennig, neu gallwch ddefnyddio olew mwynol.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n osgoi defnyddio olewau llysiau, fel olew olewydd, oherwydd gallant fynd yn afreolaidd ac achosi i'r gyllell rydu.

Allwch chi hogi dur Damascus?

Gallwch, gallwch hogi cyllyll dur Damascus.

Mewn gwirionedd, mae cyllell cogydd Damascus yn ddewis mor boblogaidd oherwydd gellir ei hogi dro ar ôl tro ac mae'n cadw llafn miniog sy'n ei gwneud yn berffaith ar gyfer sleisio cig.

Fodd bynnag, oherwydd y patrymau unigryw ar y llafn, mae'n well cael gweithiwr proffesiynol i hogi'ch cyllell i chi.

Os ceisiwch ei hogi eich hun, rydych mewn perygl o niweidio'r patrymau Damascus hardd.

Fodd bynnag, does dim byd o'i le ar ddefnyddio carreg wen Japan i hogi'ch cyllell Damascus.

Os ydych chi'n fedrus wrth hogi cyllyll gan ddefnyddio dulliau o'r fath, byddwch chi'n cael cyllell finiog Damascus gartref.

Allwch chi hogi cyllyll dur Damascus gyda charreg wen?

Ie, y ffordd orau i hogi cyllell ddur Damascus yw gyda carreg wen Japan.

Mae'r broses hogi yn tebyg i unrhyw fath arall o gyllell. Yn gyntaf, bydd angen i chi ddewis carreg wen gyda graean sy'n briodol ar gyfer y lefel o eglurder yr ydych am ei chyflawni.

I gael ymyl go iawn, byddwch chi eisiau defnyddio carreg graean mân.

Nesaf, bydd angen i chi socian y garreg mewn dŵr am tua 20 munud cyn dechrau hogi.

Unwaith y bydd y garreg yn barod, gallwch chi ddechrau hogi'ch cyllell trwy ei dal ar ongl 20 gradd a'i symud yn ôl ac ymlaen ar draws y garreg. Byddwch yn siwr i ddefnyddio pwysau cyfartal ar ddwy ochr y llafn.

Ar ôl ychydig o basio, gallwch chi gynyddu'r ongl i 30 gradd os ydych chi eisiau ymyl mwy craff.

Unwaith y byddwch chi'n hapus â miniogrwydd eich cyllell, gallwch chi ei rinsio i ffwrdd a'i sychu cyn ei defnyddio.

Sut ydw i'n gofalu am fy nghyllell Damascus?

Mae gofal priodol yn hanfodol i gynnal hirhoedledd eich cyllell Damascus.

Gwnewch yn siŵr eich bod bob amser yn golchi dwylo a sychu'ch cyllell ar ôl pob defnydd. Peidiwch byth â'i roi yn y peiriant golchi llestri!

Defnyddiwch sebon ysgafn ac osgoi defnyddio cemegau llym neu lanedyddion.

Mae hefyd yn bwysig cadw'r llafn yn olewog. Côt ysgafn o olew mwynol yw'r cyfan sydd ei angen. Rwy'n hoffi defnyddio KUROBARA 100% Pur Tsubaki Japaneaidd Cynnal a Chadw Cyllell Olew Camellia Am hyn.

Peidiwch â storio'ch cyllell mewn gwain am gyfnodau estynedig o amser oherwydd gall hyn achosi i'r llafn rydu.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn archwilio'ch cyllell yn rheolaidd am arwyddion o rwd neu ddifrod a mynd â hi at weithiwr proffesiynol i'w hogi pan fo angen.

Gyda gofal priodol, gall eich cyllell ddur Damascus Japan bara am oes.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw'r brand gorau o gyllyll Damascus?

Mae yna nifer o frandiau gwych sy'n gwneud cyllyll Damascus.

Mae rhai o'r brandiau mwyaf poblogaidd yn cynnwys Shun, Tojiro, a Masamoto. Efallai eich bod hefyd wedi clywed am Dalstrong sy'n frand cyllyll poblogaidd iawn a werthir ar Amazon.

Mae'r brandiau hyn i gyd yn adnabyddus am eu cyllyll o ansawdd uchel, ac nid yw eu cyllyll Damascus yn eithriad.

Os ydych chi'n chwilio am gyllell ddur Damascus Japaneaidd wych, byddai unrhyw un o'r brandiau hyn yn opsiwn gwych.

Beth yw'r dur Damascus o'r ansawdd uchaf?

Mae yna ychydig o wahanol fathau o ddur Damascus, ond y mwyaf poblogaidd ac adnabyddus yw dur Damascus Japaneaidd.

Mae'r math hwn o ddur yn adnabyddus am ei batrymau unigryw a chymhleth, yn ogystal â'i lefel uchel o gryfder a gwydnwch.

A yw dur Damascus yn ddiogel?

Ydy, mae dur Damascus yn ddiogel i'w ddefnyddio. Mae'n fath cryf a gwydn iawn o ddur na fydd yn torri neu'n sglodion yn hawdd.

A yw dur Damascus yn gelf goll?

Na, nid yw dur Damascus yn gelfyddyd goll. Mae yna ddigonedd o grefftwyr o hyd sy'n gwybod sut i greu'r math unigryw a hardd hwn o ddur.

Beth yw manteision lefel uchel o gryfder a gwydnwch?

Mae lefel uchel o gryfder a gwydnwch yn golygu y bydd cyllyll dur Damascus ac offer eraill yn para am amser hir. Ni fydd angen eu disodli mor aml, sy'n arbed arian i chi yn y tymor hir.

Mae dur Damascus Japan ymhlith y gorau yn y byd. Mae'n adnabyddus am ei batrymau unigryw a chymhleth, yn ogystal â'i lefel uchel o gryfder a gwydnwch.

Os ydych chi'n chwilio am gyllell neu offeryn a fydd yn para am amser hir ac yn edrych yn wych, yna dur Damascus Japan yw'r ffordd i fynd.

Pa ddur sy'n well na Damascus?

Nid oes un math “gwell” o ddur. Mae gan bob math o ddur ei set ei hun o briodweddau sy'n ei gwneud yn fwy addas ar gyfer rhai cymwysiadau.

Er enghraifft, mae rhai dur yn well am ddal ymyl, tra bod eraill yn fwy gwrthsefyll cyrydiad.

Mae'n wir yn dibynnu ar yr hyn y mae angen y gyllell neu offeryn ar gyfer pa fath o ddur sydd orau.

Ydy dur Damascus yn fagnetig?

Oes, gall dur Damascus fod yn fagnetig oherwydd ei fod wedi'i wneud â haearn. Fodd bynnag, bydd lefel y magnetedd yn dibynnu ar union gyfansoddiad y dur.

Mae gan rai duroedd Damascus gynnwys carbon uwch, sy'n eu gwneud yn fwy magnetig. Mae gan eraill gynnwys carbon is, sy'n eu gwneud yn llai magnetig.

A yw dur Damascus yn dal i fodoli?

Ydy, mae dur Damascus yn dal i gael ei wneud heddiw. Fodd bynnag, nid yw mor gyffredin ag y bu unwaith.

Mae'r broses o wneud dur Damascus yn llafurddwys iawn ac yn cymryd llawer o amser. Mae hyn yn ei gwneud yn ddrutach na mathau eraill o ddur.

Sut i ddweud a yw dur Damascus yn real?

Er mwyn penderfynu a yw dur yn Damascus ai peidio, gallwch ei falu i lawr ac yna defnyddio proses ysgythru i'w ail-ysgythru.

Mae'n debygol mai dim ond ar yr wyneb y ceir y patrwm, ac os felly nid yw'r dur yn cael ei ystyried yn Damascus. Os yw'n batrwm arwyneb yn unig, mae'n ddur Damascus ffug.

Y weithred syml o hogi'r gyllell yw'r cyfan sydd ei angen i brofi hyn oherwydd dylai'r patrwm redeg trwy'r dur cyfan, nid yr wyneb yn unig.

A oes unrhyw anfanteision i ddur Damascus?

Prif anfantais dur Damascus yw ei fod yn ddrutach na mathau eraill o ddur.

Mae hyn oherwydd bod y broses o wneud dur Damascus yn llafurddwys iawn ac yn cymryd llawer o amser.

Anfantais arall o ddur Damascus yw y gall fod yn anodd dod o hyd iddo. Nid yw pob gwneuthurwr cyllyll neu gof yn gwybod sut i'w gwneud.

Nid oes unrhyw gyllell yn berffaith dda ac nid yw harddwch y gyllell Damascus yn eithriad.

Mewn gwirionedd, llafnau Damascus yw un o'r llafnau sydd wedi'u hail-bwrpasu fwyaf yn y farchnad sy'n aml yn derbyn amrywiadau o ansawdd gwael wedi'u gwneud o sgil-effeithiau.

Bydd prynu cyllyll Damascus ffug yn achosi perfformiad ymyl anghyson oherwydd nad yw'r gwahanol ddur wedi'u haenu'n dda a'u cymysgu gyda'i gilydd. Mae llafnau dur Damascus Knockoff hefyd yn dueddol o naddu a rhydu.

Yn achos “Damascus”, gall yr anfanteision fod yn wrthwyneb llwyr i'r manteision a grybwyllwyd yn flaenorol.

Os ydych chi'n chwilio am gyllell ddur Damascus, efallai y bydd yn rhaid i chi wneud rhywfaint o ymchwil i ddod o hyd i wneuthurwr ag enw da.

Takeaway

Er gwaethaf colli ei ddulliau gweithgynhyrchu gwreiddiol, mae gan ddur Damascus modern lawer o fanteision.

Mae'r llafn wedi'i wneud o ingotau dur yn hynod o gryf ac felly'n gyllell gref ar gyfer torri eitemau bwyd caled yn y gegin.

Yn ogystal â darparu sefydlogrwydd hirdymor a gwrthiant cyrydiad, mae gan y llafn hefyd orchudd gwrth-rust. Yn ogystal, mae ymylon y llafn yn eithaf digonol, ond mae angen i chi barhau i hogi a mireinio dur.

Daw'r dur Damascus gorau yn y byd o Japan. Mae gan y dur hwn lefel uchel o gryfder a gwydnwch. Mae yna haenau o ddur wedi'u plygu ar ben ei gilydd sy'n ffurfio "patrwm tonnau."

Dur Damascus Japan yw'r dur gorau i'w ddefnyddio os ydych chi eisiau teclyn neu gyllell hirhoedlog.

Mae'n anodd curo dur Damascus cyllell cogydd, cyllell deba, Neu cyllell santoku. Ni all hyd yn oed cyllyll Almaeneg gystadlu mewn gwirionedd yn fy marn i!

Nesaf, edrychwch ar fy nghanllaw i y gwahanol gyllyll hanfodol mewn coginio Japaneaidd

Edrychwch ar ein llyfr coginio newydd

Ryseitiau teulu Bitemybun gyda chynllunydd prydau cyflawn a chanllaw ryseitiau.

Rhowch gynnig arni am ddim gyda Kindle Unlimited:

Darllenwch am ddim

Mae Joost Nusselder, sylfaenydd Bite My Bun yn farchnatwr cynnwys, yn dad ac wrth ei fodd yn rhoi cynnig ar fwyd newydd gyda bwyd o Japan wrth wraidd ei angerdd, ac ynghyd â'i dîm mae wedi bod yn creu erthyglau blog manwl ers 2016 i helpu darllenwyr ffyddlon gyda ryseitiau ac awgrymiadau coginio.