Gorffen Cyllell Kurouchi: Wedi'i Ddadloi ar ôl Gofannu am Golwg Gwledig

Efallai y byddwn yn ennill comisiwn ar bryniannau cymwys a wneir trwy un o'n dolenni. Dysgwch fwy

Cyllyll Japaneaidd dewch mewn amrywiaeth o orffeniadau gwahanol, ond mae'r gorffeniad gwledig, tywyll hwn sy'n gwneud i'r llafn edrych yn hen neu'n anorffenedig, ond MEWN GWIRIONEDDOL mae hyn yn rhywbeth y mae llawer o gogyddion yn chwilio amdano'n benodol!

Mae gorffeniad kurouchi, neu orffeniad gof, yn ddull traddodiadol Japaneaidd o orffen cyllyll. Mae'n golygu defnyddio siarcol i losgi'r llafn a chreu arwyneb tywyll, gweadog. Mae'r gwead hwn yn helpu i ddal olewau o fwyd ac yn atal rhwd rhag cronni wrth ddarparu golwg matte deniadol i'r llafn. 

Felly, beth yw gorffeniad y cyllell hwn, a pham ei fod yn ddymunol? Yn yr erthygl hon, byddaf yn esbonio beth ydyw a byddwn yn siarad am ei fanteision a'i anfanteision.

Gorffen Cyllell Kurouchi: Wedi'i Ddadloi ar ôl Gofannu am Golwg Gwledig

Edrychwch ar ein llyfr coginio newydd

Ryseitiau teulu Bitemybun gyda chynllunydd prydau cyflawn a chanllaw ryseitiau.

Rhowch gynnig arni am ddim gyda Kindle Unlimited:

Darllenwch am ddim

Beth yw gorffeniad cyllell Kurouchi?

Kurouchi gorffeniad cyllell yn dechneg gof draddodiadol Japaneaidd sy'n golygu gadael y raddfa efail ar y llafn, gan roi golwg wledig, dywyll iddo a all fod yn llyfnach neu'n fwy gweadog, yn dibynnu ar y llafngof. 

Gall gorffeniad Kurouchi edrych yn matte, mewn cyferbyniad llwyr â gorffeniad Migaki hynod raenus

Mae'r dull gorffen llafn Japaneaidd hwn yn golygu gadael graddfa'r efail ar y llafn.

Mae graddfa'r efail yn haen o ocsidiad sy'n ffurfio ar y dur pan gaiff ei gynhesu. Mae'r haen hon o ocsidiad yn rhoi golwg dywyll, wledig i'r llafn.

Mae cyllyll Kurouchi yn adnabyddus am eu gwydnwch a'u miniogrwydd, yn ogystal â'u golwg unigryw. Hefyd, bydd yn lleihau adweithedd cyllell dur carbon.

Cyflawnir gorffeniad Kurouchi trwy gynhesu'r llafn i dymheredd uchel ac yna ei ddiffodd mewn olew.

Mae'r broses hon yn creu haen galed, amddiffynnol ar y llafn sy'n helpu i'w amddiffyn rhag cyrydiad a gwisgo.

Gorffeniad Kurouchi yw'r ffurf isaf o sgleinio, ac nid oes angen cymaint o waith arno gan y saer llafn.

Fodd bynnag, mae llawer o bobl Japan yn hoffi hwn yn gorffen oherwydd ei fod yn heneiddio'n dda iawn ac mae'n cynnig gwell rhyddhau bwyd. 

Mae'n bwysig nodi mai Kurouchi yw'r lleiaf caboledig o'r gorffeniadau cyllell Japaneaidd poblogaidd.

Mae'n orffeniad confensiynol a heb ei sgleinio, a bydd gan y gyllell weddillion du, cennog y broses ffugio arno o hyd. 

Mae patina ffug du gorffeniad Kurouchi yn rhad iawn ac yn gostwng costau cynhyrchu yn sylweddol oherwydd nad yw wedi'i fireinio.

Felly, mae'r cyllyll hyn bron bob amser yn llai costus. 

Mae yna un anfantais, fodd bynnag: gall y gorffeniad kurouchi rydu'n gyflymach na gorffeniadau eraill, ond cyn belled â bod y gyllell yn cael ei chynnal yn iawn, nid yw'n broblem mewn gwirionedd. 

Defnyddir cyllyll Kurouchi yn aml mewn ceginau proffesiynol, gan eu bod yn wydn iawn a gallant wrthsefyll llymder defnydd dyddiol.

Mae ganddyn nhw hefyd olwg unigryw a all ychwanegu ychydig o arddull i unrhyw gegin.

Gyuto, santoku, a kiritsuke yn rhai poblogaidd kurouchi gorffen cyllyll. 

Mae Yoshihiro yn gwneud rhywbeth hyfryd (er yn ddrud) Cyllell Cogyddion Gyuto Black-Forged os ydych chi eisiau cyllell amlbwrpas gyda gorffeniad kurouchi.

Cyllell Cogyddion Gyuto wedi'i ffugio gan Ddu (er yn ddrud) os ydych chi eisiau cyllell amlbwrpas gyda gorffeniad kurouchi

(gweld mwy o ddelweddau)

Gall pob cyllell Japaneaidd gael gorffeniad kurouchi ond gan fod y rhain yn cael eu hystyried yn llafnau sglein isel, nid ydynt mor boblogaidd gyda phobl.

Mae'n well gan y mwyafrif o gogyddion a chogyddion cartref golwg llyfn caboledig (Migaki) or y gorffeniad morthwyl enwog (Tsuchime)

Beth mae Kurouchi yn ei olygu

Mae'r term kurouchi yn Japaneeg yn cael ei gyfieithu fel 'du cyntaf' yn Saesneg neu gall hefyd olygu 'gorffeniad gof'.

Mae'n gyfeiriad at y dull gof traddodiadol Japaneaidd a ddefnyddir i greu cyllyll Kurouchi.

Disgrifiodd y term sut y byddai'r gofaint yn llosgi'r llafn gan ddefnyddio siarcol ac yn gadael gorffeniad tywyll, gweadog ar y llafn. 

Felly, mae du cyntaf yn gyfeiriad at agwedd anorffenedig y gorffeniad llafn penodol hwn. 

A yw gorffeniad Kurouchi o bwys?

Mewn gwirionedd, nid yw'r gwahaniaethau gweledol rhwng y gwahanol orffeniadau yn effeithio ar ba mor dda y mae'r cyllyll yn gweithredu.

Mae rhai cogyddion yn honni bod rhai gorffeniadau yn well nag eraill oherwydd eu bod yn sicrhau nad yw bwyd yn glynu wrth y llafn. 

Felly, efallai y bydd rhai cogyddion yn tyngu bod gorffeniadau penodol yn perfformio'n well neu'n ei gwneud hi'n haws i fwyd frwsio'r llafn nag eraill.

Fodd bynnag, mae hyn yn gwbl fympwyol. 

Mae gorffeniad kurouchi yn orffeniad dymunol yn esthetig i rai tra bod eraill yn meddwl ei fod yn edrych yn anorffenedig ac yn hyll. 

Felly, a yw gorffeniad kurouchi yn ymarferol?

At ei gilydd, na. Ond, fel y mae rhai cogyddion yn nodi, gall eu cynorthwyo wrth goginio.

Mae cyllyll Kurouchi yn adnabyddus am eu gwydnwch a'u cryfder er y bydd y gorffeniad yn dal i ddiflannu ar ôl amser. 

Mae'r gorffeniad yn creu llafn llyfnach, sy'n helpu i leihau ffrithiant wrth sleisio a miniogi.

Yn ogystal, mae gorffeniad y gof yn atal bwyd rhag glynu a rhydu i wyneb y gyllell, sy'n golygu bod angen llai o waith cynnal a chadw dros amser.

Yn y pen draw, mae cyllyll Kurouchi yn ychwanegiad gwych i unrhyw gegin.

Maent yn berffaith ar gyfer cogyddion a chogyddion cartref fel ei gilydd sy'n gwerthfawrogi edrychiad a theimlad naturiol gof traddodiadol. 

Gyda'u priodweddau gwydn, ychydig iawn o ofynion cynnal a chadw, a gorffeniad matte deniadol, mae cyllyll Kurouchi yn sicr o ddod ag arddull ac ymarferoldeb i'ch anturiaethau coginio.

Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi y bydd techneg cyllell yn dylanwadu'n fwy ar berfformiad cyllell y gegin na chan ei gorffeniadau cosmetig. 

Ond mae'n deg dweud y gallai ymddangosiad y gyllell effeithio ar rywun yn emosiynol. 

Mae coginio gydag offer hyfryd yn cynyddu'r tebygolrwydd y byddwch chi'n teimlo cysylltiad â nhw ac yn mwynhau'ch gwaith.

Mae rhai pobl yn angerddol iawn am goginio oherwydd yr offer a'r offer o ansawdd uchel y maent yn eu defnyddio. 

Os ydych chi o ddifrif am hogi'ch cyllyll, ystyried prynu jig hogi ar gyfer ongl hynod fanwl (adolygiad)

Pam mae gorffeniad cyllell kurouchi yn bwysig?

Mae gorffeniad Kurouchi yn bwysig oherwydd ei fod yn ychwanegu golwg a theimlad unigryw i gyllyll. Mae'n rhoi golwg wladaidd, draddodiadol iddynt na ellir ei gyflawni gyda gorffeniadau eraill.

Gall hyn fod yn apelio at y rhai sy'n chwilio am gyllyll Japaneaidd traddodiadol.

Gall gyuto newydd gyda gorffeniad kurouchi edrych fel ei fod wedi ennill patina dros amser a gall edrych fel hen gyllell ddilys a etifeddwyd gennych gan nain. 

Ond mae kurouchi hefyd yn ychwanegu haen o amddiffyniad i'r llafn, gan ei gwneud yn fwy gwydn a gwrthsefyll cyrydiad. 

Hefyd, mae'n ffordd wych o ddangos crefftwaith y gwneuthurwr cyllyll.

Mae gorffeniad Kurouchi hefyd yn ychwanegu gwead unigryw i'r llafn, gan ei gwneud hi'n haws gafael ac yn fwy cyfforddus i'w ddefnyddio. 

Yn olaf, mae'n ffordd wych o ychwanegu ychydig o gymeriad i a cyllell, gwneud mae'n sefyll allan o'r dorf.

Ar y cyfan, mae gorffeniad kurouchi yn rhan bwysig o wneud cyllell ac yn ychwanegu llawer o werth at gyllell.

Sut mae gorffeniad kurouchi yn cael ei wneud?

Mae'r dechneg gof draddodiadol Japaneaidd a ddefnyddiwyd i greu cyllyll Kurouchi wedi'i throsglwyddo dros genedlaethau. 

Yn syml, mae Kurouchi yn raddfa efail o drin gwres a ffugio. 

Mae ocsidau haearn tywyll yn tyfu ar wyneb dur pan gânt eu gwresogi i'r tymereddau sydd eu hangen ar gyfer gofannu neu drin gwres mewn awyrgylch llawn ocsigen. 

Mewn gwneud cyllyll gorllewinol, cyfeirir at yr haen kurouchi yn aml fel brut de forge.

Mae'r broses yn dechrau gyda'r gof yn defnyddio siarcol i gynhesu a llosgi llafn y gyllell. 

Mae'r llosgi hwn yn creu arwyneb tywyll, gweadog heb unrhyw sgleinio na bwffio ychwanegol.

Ar ôl hynny, mae'r llafn yn cael ei ddiffodd mewn olew neu ddŵr i'w oeri a dyna ni - mae gorffeniad Kurouchi wedi'i gwblhau!

Y broses gof yw'r hyn sy'n rhoi golwg a theimlad unigryw i gyllyll Kurouchi.

Mae angen rheolaeth fanwl gywir dros wres, amseriad, a thechneg i gyflawni'r canlyniad a ddymunir.

Beth yw hanes gorffeniad cyllell kurouchi?

Mae gorffeniad cyllell Kurouchi wedi bod o gwmpas ers canrifoedd.

Fe'i datblygwyd gyntaf yn Japan yn ystod cyfnod Edo (1603-1868) gan gof cleddyfau a oedd am greu gorffeniad gwydn, gwrthsefyll rhwd ar gyfer eu llafnau. 

Dywed rhai y datblygwyd y gorffeniad mwy elfennol hwn gan feistri cleddyfau ar ddiwedd yr 16eg ganrif, sy'n debygol o fod yn wir. 

Mae'r dechneg yn cynnwys rhoi haen o glai carbonedig ar y llafn, sydd wedyn yn cael ei gynhesu a'i ddiffodd mewn dŵr.

Mae hyn yn creu gorffeniad caled, du sy'n gwrthsefyll cyrydiad a gwisgo.

Dros y blynyddoedd, mae gorffeniad cyllell Kurouchi wedi esblygu a dod yn fwy poblogaidd. Mae wedi cael ei ddefnyddio ar gyllyll amrywiol, o gyllyll cegin i gyllyll hela. 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae wedi dod yn ddewis poblogaidd i gogyddion a chogyddion cartref fel ei gilydd oherwydd ei wydnwch a'i briodweddau sy'n gwrthsefyll rhwd.

Dewch i wybod sut i lanhau cyllell Japaneaidd eto sydd wedi rhydu

Sut i lanhau cyllell gorffen Kurouchi?

Mae cyllyll Kurouchi yn gymharol gynhaliol ac nid oes angen llawer o ofal arbennig arnynt.

Fodd bynnag, fel gydag unrhyw gyllell, mae'n bwysig glanhau ac olew y llafn yn achlysurol.

Bydd gwneud hyn yn helpu i gadw'r gorffeniad matte yn edrych yn ffres ac atal rhwd neu afliwiad.

I lanhau cyllell gorffen Kurouchi, dylech ddefnyddio lliain meddal a dŵr sebon cynnes. Peidiwch â defnyddio deunyddiau sgraffiniol na phrysgwydd yn rhy galed, oherwydd gall hyn achosi difrod i'r llafn.

Unwaith y bydd y gyllell yn lân, sychwch ef â thywel a rhowch haen denau o olew llysiau i amddiffyn yr wyneb.

Cofiwch beidio â gosod cyllell gyda gorffeniad kurouchi yn y peiriant golchi llestri, gan fod hyn yn achosi i'r gorffeniad wisgo i ffwrdd yn gyflym.

Yn ogystal, mae peiriannau golchi llestri yn tueddu i ddifetha cyllyll Japaneaidd gwerthfawr!

Yn olaf, storiwch eich cyllyll gorffenedig Kurouchi mewn lle glân, sych i atal rhwd.

Mae'n bwysig cofio nad oes angen glanhau ac olew ar y cyllyll hyn yn aml - dim ond pan fo angen.

Dysgwch fwy am ofal a chynnal a chadw cyllyll Japaneaidd iawn yma

Kurouchi yn erbyn Nashiji

Mae Kurouchi yn fath o orffeniad cyllell Japaneaidd sy'n cael ei adael heb ei orffen, gyda'r dur yn cael ei adael yn agored. Mae hyn yn rhoi golwg a theimlad gwladaidd i'r llafn. 

Mae Nashiji yn fath o orffeniad cyllell Japaneaidd mae hynny'n sgleinio, gan roi golwg llyfn, sgleiniog i'r llafn gyda phatrwm penodol fel gellyg nashi. 

Mae gorffeniad Kurouchi yn fwy gwydn a gall wrthsefyll mwy o draul, tra bod gorffeniad Nashiji yn fwy dymunol yn esthetig.

Kurouchi yn erbyn Tsuchime

Mae Kurouchi yn fath o orffeniad cyllell Japaneaidd sy'n cael ei adael heb ei orffen, gyda'r dur yn cael ei adael yn agored. Mae hyn yn rhoi golwg a theimlad gwladaidd i'r llafn. 

Mae Tsuchime yn fath o orffeniad cyllell Japaneaidd mae hynny wedi'i forthwylio, gan roi golwg gweadog i'r llafn.

Mae gan y llafnau hyn dolciau bach ynddynt ac maent yn atal bwyd rhag glynu wrth ochrau'r llafn. 

Mae gorffeniad Kurouchi yn fwy gwydn a gall wrthsefyll mwy o draul, tra bod gorffeniad Tsuchime yn fwy deniadol yn weledol. 

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

A oes gan Kurouchi orffen patina?

Mae Patina yn haen denau o ocsidiad sy'n ffurfio ar wyneb metel dros amser. 

Fe'i gwelir yn aml ar gyllyll gyda gorffeniad Kurouchi, gan fod yr ocsidiad yn helpu i amddiffyn y llafn rhag cyrydiad. 

Gall Patina hefyd roi golwg unigryw i'r llafn, oherwydd gall yr ocsidiad greu amrywiaeth o liwiau a phatrymau.

Ond mae gorffeniad patina a kurouchi yn ddau beth gwahanol. Dim ond math o orffeniad cyllell yw'r kurouchi.

Patina yw'r haen sy'n ymddangos ar y metel wrth i amser fynd heibio. Dyna'r gwir arwydd o draul. 

A yw Kurouchi yr un peth â'r gorffeniad du cyntaf?

Ydy, mae'r ddau derm hyn yn cyfeirio at yr un gorffeniad cyllell heb ei fireinio a 'n Ysgrublaidd a elwir hefyd yn Japaneaidd fel kurouchi.

Mae du cyntaf yn fath o orffeniad sy'n cael ei greu trwy gynhesu'r llafn i dymheredd uchel ac yna ei ddiffodd mewn olew. 

Gwelir y gorffeniad hwn yn aml ar gyllyll Japaneaidd traddodiadol, a chyfeirir ato hefyd fel gorffeniad “Kurouchi”.

Mae'r gorffeniad yn cael ei greu trwy gynhesu'r llafn i dymheredd uchel ac yna ei ddiffodd mewn olew, gan greu gorffeniad tywyll, matte.

Ydy Kurouchi yn gorffen traul?

Oes, gall gorffeniad Kurouchi wisgo i ffwrdd dros amser. Mae hyn oherwydd ei fod yn orffeniad gwladaidd nad yw wedi'i sgleinio na'i fwffio. 

Mae'n cael ei greu trwy gynhesu'r llafn i dymheredd uchel ac yna ei ddiffodd mewn olew.

Mae'r broses hon yn creu haen amddiffynnol o ddur carbonedig ar y llafn sy'n wydn iawn, ond mae'n dal i fod yn agored i draul. 

Bydd gorffeniad Kurouchi yn dechrau gwisgo i ffwrdd os yw'r llafn yn cael ei ddefnyddio'n aml ac na chaiff ei ofalu'n iawn.

Sut mae gorffeniad Kurouchi yn wahanol i orffeniadau cyllell Japaneaidd eraill?

Mae gorffeniad Kurouchi yn wahanol i orffeniadau cyllell Japaneaidd eraill oherwydd nid yw wedi'i sgleinio na'i bwffio. 

Mae'n cael ei greu trwy gynhesu'r llafn i dymheredd uchel ac yna ei ddiffodd mewn olew.

Mae'r broses hon yn creu haen amddiffynnol o ddur carbonedig ar y llafn sy'n wydn iawn. 

Mae gorffeniad Kurouchi yn rhoi golwg wledig unigryw i'r llafn sy'n nodweddiadol o gyllyll Japaneaidd traddodiadol. 

Mae gorffeniadau cyllyll Japaneaidd eraill, fel yr Anrhydeddus Kasumi, wedi'u caboli a'u bwffio i greu golwg fwy mireinio.

Mae Kurouchi yn cael ei ffafrio gan y rhai sy'n chwilio am olwg fwy gwledig, anorffenedig i'w llafnau. 

Casgliad

Mae gorffeniad kurouchi yn orffeniad cyllell Japaneaidd traddodiadol sy'n rhoi golwg a theimlad unigryw i'r llafn, a nawr rydych chi'n gwybod ei fod yn opsiwn GREAT i unrhyw un sy'n chwilio am gyllell unigryw a chwaethus. 

Nodwedd ddiffiniol y gorffeniad hwn yw ei ymddangosiad tywyll, gwledig ac mae'n heneiddio'n eithaf da. Gyda gofal priodol, gallwch chi fwynhau'ch cyllell orffen kurouchi am flynyddoedd lawer i ddod.

Darllenwch nesaf: Pa mor hir y gall cyllyll Japaneaidd bara?

Edrychwch ar ein llyfr coginio newydd

Ryseitiau teulu Bitemybun gyda chynllunydd prydau cyflawn a chanllaw ryseitiau.

Rhowch gynnig arni am ddim gyda Kindle Unlimited:

Darllenwch am ddim

Mae Joost Nusselder, sylfaenydd Bite My Bun yn farchnatwr cynnwys, yn dad ac wrth ei fodd yn rhoi cynnig ar fwyd newydd gyda bwyd o Japan wrth wraidd ei angerdd, ac ynghyd â'i dîm mae wedi bod yn creu erthyglau blog manwl ers 2016 i helpu darllenwyr ffyddlon gyda ryseitiau ac awgrymiadau coginio.